CUSAT

From Rethink Wiki
Jump to: navigation, search

Civil

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

CSE

First Year

Second Year

Third Year

Arathi V V
Gayathri
Sangeetha

Fourth Year

Lenna Ummer
Aiswarya Venugopal
Anjali
Athulya
Diji Babu P
Gulafsha Muhammed
Jayasree K K
Krishnapriya L B
Krishnendu A J
Nimmy M M
Praseetha K
Reshna P
Rinu Ann Sebastian
Saumya Shubham
Sethulakshmi D M
Shreya Jha
Siljy V K
Soniya K S
Volga Samson
Aayisha Shehsin

ECE

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

EEE

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

Mech

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

IT

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

Safety

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

Working Document

sheet